Ngày 73 – Môn học: Writing 1 (Manuscript Writing)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Writing 1 (Manuscript Writing), ngày học thứ 73 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe