Ngày 73 – Môn học: Reading 1 (PM Giraffes)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 1 (PM Giraffes), ngày học thứ 73 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe