Ngày 73 – Môn học: Seatwork 1 (Seatwork Explanation (Manuscript))

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Seatwork 1 (Seatwork Explanation (Manuscript)), ngày học thứ 73 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe