Chương trình mẫu giáo lớp 4 tuổi bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Phonics, Reading, WritingBible.

Tài liệu đầy đủ từ nhóm Homeschool Helpers: Tải tài liệu

Video bài giảng K4 theo ngày học: