Ngày 73 – Môn học: Arithmetic 1 (Combination Practice)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Arithmetic 1 (Combination Practice), ngày học thứ 73 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe