Chương trình trung học phổ thông lớp 12 (Grade 12 – G12), bao gồm các môn học: Economics, English, American Government, Precalculus, Life ManagementRevelation. Các môn tự chọn: Spanish 2, Speech, Document Processing, Family and Consumer SciencesPhysics.

Video bài giảng lớp 12 theo ngày học: