Chương trình mẫu giáo lớp 5 tuổi bao gồm các môn học: Activities, Numbers, Phonics, Reading, Writing Bible.

Tài liệu đầy đủ từ nhóm Homeschool Helpers: Tải tài liệu

Video bài giảng K5 theo ngày học: