Chương trình trung học cơ sở lớp 8 (Grade 8 – G8), bao gồm các môn học: English, History, Pre-Algebra, ScienceBible.

Video bài giảng lớp 8 theo ngày học: