Chương trình trung học cơ sở lớp 6 (Grade 6 – G6), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Health, History, Language, Penmanship, Reading, Science, Spelling Bible.

Video bài giảng lớp 6 theo ngày học với video mới nhất (2023):

Video bài giảng lớp 6 theo ngày học với video cũ (2018):