Chương trình trung học phổ thông lớp 9 (Grade 9 – G9), bao gồm các môn học: Algebra 1, English, Health, Hebrew History, Physical Science, World Geography.

Video bài giảng lớp 9 theo ngày học: