Chương trình tiểu học lớp 1 (Grade 1 – G1), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Classroom Routines, Phonics, Reading, Seatwork, Spelling, Writing Bible.

Tài liệu đầy đủ từ nhóm Homeschool Helpers: Tải tài liệu

Video bài giảng lớp 1 theo ngày học: