Chương trình tiểu học lớp 4 (Grade 4 – G4), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Health, History, Language, Reading, Science, Spelling, Writing Bible.

Video bài giảng lớp 4 theo ngày học với video mới nhất (2023):

Video bài giảng lớp 4 theo ngày học với video cũ (2016):