Chương trình trung học phổ thông lớp 10 (Grade 10 – G10), bao gồm các môn học: Algebra 2, English, World History, BiologyBible Doctrines. Môn tự chọn: Consumer Mathematics.

Video bài giảng lớp 10 theo ngày học: