Chương trình tiểu học lớp 3 (Grade 3 – G3), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, History, Language, Reading, Science/Health, Seatwork, Spelling, Writing Bible.

Tài liệu đầy đủ từ nhóm Homeschool Helpers: Tải tài liệu

Video bài giảng lớp 3 theo ngày học: