Chương trình tiểu học lớp 2 (Grade 2 – G2), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Classroom Routines, Phonics and Language, Reading, Seatwork, Spelling, Writing Bible.

Tài liệu đầy đủ từ nhóm Homeschool Helpers: Tải tài liệu

Video bài giảng lớp 2 theo ngày học: