Chương trình tiểu học lớp 5 (Grade 5 – G5), bao gồm các môn học: Activities, Arithmetic, Health, History, Language, Penmanship, Reading, Science, Spelling Bible.

Video bài giảng lớp 5 theo ngày học: