Chương trình trung học phổ thông lớp 11 (Grade 11 – G11), bao gồm các môn học: Chemistry, English, Plane Geometry, U. S. History, Old TestamentNew Testament. Các môn tự chọn: Spanish 1, KeyboardingBusiness Mathematics.

Video bài giảng lớp 11 theo ngày học: