Chương trình trung học cơ sở lớp 7 (Grade 7 – G7), bao gồm các môn học: English, Intermediate Mathematics, Science, World HistoryBible.

Video bài giảng lớp 7 theo ngày học: