Ngày 73 – Môn học: Phonics 1

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Phonics 1, ngày học thứ 73 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe