Ngày 52 – Môn học: Seatwork 1 (Seatwork Explanation (Cursive))

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Seatwork 1 (Seatwork Explanation (Cursive)), ngày học thứ 52 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe