Ngày 52 – Môn học: Activities 1

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Activities 1, ngày học thứ 52 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe