Ngày 52 – Môn học: Reading 1 (PM Monkeys)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 1 (PM Monkeys), ngày học thứ 52 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe