Ngày 52 – Môn học: Arithmetic 1 (Arithmetic)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Arithmetic 1 (Arithmetic), ngày học thứ 52 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe