Ngày 23 – Môn học: Speech

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Speech, ngày học thứ 23 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. DeBruler