Ngày 23 – Môn học: American Government

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học American Government, ngày học thứ 23 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Smith