Ngày 23 – Môn học: Family and Consumer Sciences

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Family and Consumer Sciences, ngày học thứ 23 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Miss Armstrong