Ngày 23 – Môn học: Life Management

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Life Management, ngày học thứ 23 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Mr. McBride