Ngày 87 – Môn học: K5 Writing (Numbers Writing)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Writing (Numbers Writing), ngày học thứ 87 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner