Ngày 87 – Môn học: K5 Phonics (Phonics)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Phonics (Phonics), ngày học thứ 87 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner