Ngày 87 – Môn học: K5 Activities (Activity Time)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Activities (Activity Time), ngày học thứ 87 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner