Ngày 26 – Môn học: K5 Writing (Cursive Writing)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Writing (Cursive Writing), ngày học thứ 26 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner