Ngày 26 – Môn học: K5 Activities (Language Enrichment)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Activities (Language Enrichment), ngày học thứ 26 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner