Ngày 26 – Môn học: K5 Phonics (Phonics Review)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Phonics (Phonics Review), ngày học thứ 26 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner