Ngày 16 – Môn học: World Geography

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học World Geography, ngày học thứ 16 của Lớp 9. Giáo viên hướng dẫn: Miss Burns