Ngày 16 – Môn học: English 9

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học English 9, ngày học thứ 16 của Lớp 9. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Bucy