Ngày 16 – Môn học: Hebrew History

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Hebrew History , ngày học thứ 16 của Lớp 9. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Smith