Ngày 11 – Môn học: U. S. History 11

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học U. S. History 11, ngày học thứ 11 của Lớp 11. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Smith