Ngày 11 – Môn học: Spanish 1

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Spanish 1, ngày học thứ 11 của Lớp 11. Giáo viên hướng dẫn: Miss Quinlan