Ngày 11 – Môn học: Plane Geometry

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Plane Geometry, ngày học thứ 11 của Lớp 11. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Collins