Ngày 85 – Môn học: Science 5

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Science 5, ngày học thứ 85 của Lớp 5. Giáo viên hướng dẫn: Miss Amsbaugh