Ngày 85 – Môn học: Penmanship 5

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Penmanship 5, ngày học thứ 85 của Lớp 5. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Nagel