Ngày 28 – Môn học: Language 5

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Language 5, ngày học thứ 28 của Lớp 5. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Nagel