Ngày 28 – Môn học: Arithmetic 5

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Arithmetic 5, ngày học thứ 28 của Lớp 5. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Howe