Ngày 164 – Môn học: K5 Reading (Reading Baseballs)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Reading (Reading Baseballs), ngày học thứ 164 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner