Ngày 164 – Môn học: K5 Numbers

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Numbers, ngày học thứ 164 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner