Ngày 149 – Môn học: Spanish 2

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Spanish 2, ngày học thứ 149 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Miss Quinlan