Ngày 149 – Môn học: Physics

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Physics, ngày học thứ 149 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Dr. Ridgley