Ngày 138 – Môn học: Reading 2 (PM Birds)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 2 (PM Birds), ngày học thứ 138 của Lớp 2. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Chappell