Ngày 138 – Môn học: Reading 2 (AM Class Reading)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 2 (AM Class Reading), ngày học thứ 138 của Lớp 2. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Chappell