Ngày 97 – Môn học: K5 Bible

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Bible, ngày học thứ 97 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner